معرفی و تاریخچه شرکت بازرگانی بهار اقتصاد کامیاران

شرکت بازرگانی بهار اقتصاد کامیاران در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۰۲ تحت شماره ۴۷۲۷۷۶ با سرمایه اولیه یک میلیون ريـال در اداره کل ثبت شرکت­­‌های تهران به ثبت رسید.

در حال حاضر اعضائ هیئت مدیره شرکت به شرح ذیل می‌باشد.

۱– آقای دکتر محمد باقر محمدزاده مقدم به سمت رئیس هئیت مدیره شرکت بازرگانی بهار اقتصاد کامیاران.

۲– آقای دکتر رضا براتی به سمت نایب رئیس و عضو هئیت مدیره شرکت بازرگانی بهار اقتصاد کامیاران.

۳– آقای رضا فتح پور کاشانی به سمت مدیرعامل و عضو هئیت مدیره شرکت بازرگانی بهار اقتصاد کامیاران.