اطلاعات کارکنان

درتاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ با حکم مدیریت ارشد بانک آینده هیئت مدیره جدید شرکت بازرگانی بهار اقتصاد کامیاران در محل شرکت مستقر و بنابر وظایف تعریف شده شروع به کارنمود. و پس از شروع به کار پیگیری‌های مجدانه در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ اسامی اعضاء هیئت مدیره به ثبت قانونی در اداره ثبت شرکت‌ها رسید. اعضاء هیئت مدیره شرکت به شرح ذیل می‌باشند:

۱– آقای دکتر محمد باقر محمدزاده مقدم به سمت رئیس هئیت مدیره شرکت بازرگانی بهار اقتصاد کامیاران.

۲– آقای دکتر رضا براتی به سمت نایب رئیس و عضو هئیت مدیره شرکت بازرگانی بهار اقتصاد کامیاران.

۳– آقای رضا فتح پور کاشانی به سمت مدیرعامل و عضو هئیت مدیره شرکت بازرگانی بهار اقتصاد کامیاران.